Huisjurist regio Rotterdam

Published Jan 26, 21
3 min read

Huisjurist regio Rotterdam

Juridisch Abonnement regio RotterdamJuridisch Adviesbureau in Rotterdam

Hij loodst u door het juridische bos en helpt u om de zaak op een slimme en efficiënte manier af te handelen. Bij Groene Hart Juristen maken we ons sterk voor uw positie als werkgever. U kunt bij ons terecht voor juridisch advies over arbeidsrecht. Hieronder vindt u een overzicht van veel voorkomende kwesties.

Ontslag op staande voetOntslag wegens een verstoorde arbeidsrelatieOntslag vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheidOntslag om bedrijfseconomische redenenOntslag met wederzijds goedvindenAdvies bij transitievergoedingBeëindigingovereenkomst met wederzijds goedvindenVaststellingsovereenkomstOntslag met instemming werknemerSlapend dienstverbandOpzegging arbeidsovereenkomstZiekte en re-integratieWerkgeversaansprakelijkheidVerlofOpstellen arbeidsovereenkomstenNulurencontractenProeftijdConcurrentiebedingRelatiebedingBoetebedingReorganisatiesFusiesOvernamesAfspiegelingsbeginsel.

Zelf onderhandelen over uw ontslag zonder juridisch advies van een arbeidsrecht advocaat kan leiden tot kostbare juridische fouten. Vooral bij een arbeidsconflict of een ontslag op staande voet is tijdig juridisch advies van een arbeidsrecht advocaat zeer wenselijk. Het UWV kan bijvoorbeeld van mening zijn dat u verwijtbaar werkloos bent geworden waardoor u geen recht hebt op een WW-uitkering.

Zoek Adviesbureau Juridisch in RotterdamDe kosten van het juridisch advies worden bij een ontslag met wederzijds goedvinden meestal deels of volledig door de werkgever vergoed. Zelfs als sprake is van een goede verstandhouding met uw werkgever is het toch verstandiger om voor juridisch advies een eigen arbeidsrecht advocaat in te schakelen die uitsluitend uw belangen behartigt.

De belangrijkste regels van het arbeidsrecht staan in het Burgerlijk Wetboek. Boek 7 titel 10 van het Burgerlijk Wetboek bevat arbeidsrechtelijke regels. Denk aan bepalingen over de arbeidscontract, rechten en plichten waaraan zowel werkgevers als werknemers zich moeten houden, zie hier enkele belangrijke subjecten:o arbeidsovereenkomst (art. 7:610 BW)o rechtsvermoeden van arbeidsomvang (art - juridisch abonnement.

Vind Juridisch Adviesbureau regio RotterdamVind Juridisch Adviesbureau in Rotterdam

7:611 BW)o proeftijd (art. 7:652 BW)o inhoud arbeidsovereenkomst (art. 655 BW)o opzegverboden (art. 7:670 BW) De regels omtrent het ontslag via het UWV staan vermeld in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945. Een ontslagprocedure via het UWV houdt in dat toestemming wordt gevraagd aan het UWV voor het ontslag van een of meerdere werknemers.

Huisjurist regio Rotterdam

Onze Grondwet begint met een bepaling waarbij discriminatie verboden wordt verklaard. Navolgend zijn er groot aantal wetten gekomen waarin dit verbod wordt uitgewerkt. werknemer ontslaan met vast contract. Omdat de werkgever te maken krijgt met verschillende soorten werknemers is het van belang dat hij zich houd aan bepaalde regels omtrent discriminatie. De volgende wetten zijn daarom van belang voor de werkgever:o Wet onderscheid arbeidsduuro Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijdo Algemene wet gelijke behandelingo Wet gelijke behandeling van mannen en vrouweno Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeido Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte In deze wet worden de vereisten vastgesteld omtrent het minimumloon en de minimumvakantiebijslag.

Een collectieve arbeidsovereenkomst, ook wel CAO genoemd, is een collectief overeenkomst tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (denk hierbij aan vakbonden). Hierin worden er afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden. De Wet CAO regelt wat een CAO inhoud en wie deze mag afsluiten. De Arbeidstijdenwet stelt de regels omtrent hoe lang werknemers in een periode mogen werken en wanneer zij recht hebben op een pauze.

Ook stagiairs, uitzendkrachten vallen hieronder. juridisch adviesbureau. Voor minderjarigen gelden er andere regels. De overheid wil door middel van deze wet werkgerelateerde ongevallen en ziekten voorkomen. Daarom is in deze, ook wel Arbowet genoemd, Arbeidsomstandighedenwet geregeld waar bedrijven aan moeten voldoen om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Deze wet gaat over verlofregelingen waar werknemers recht op hebben.

Navigation

Home

Latest Posts

Jouw Bedrijf Verkopen: Waar Moet Je Op Letten?

Published May 08, 21
6 min read